...

Funksjonshindra mennesker er utestengt fra mange av samfunnets arenaer. Politisk besluttet utstøting, usynliggjøring og diskriminering, kalles i andre samfunn for apartheid. Det hjelper litte for den utstøtte at isolasjonen skjer i beste mening. Kommunalt sjølstyre er en uting, når dette står i veien for reell likestilling. Funksjonshindras frihetskamp vil bli referert og kommentert på denne siden. Se også Frihetsmanifest.

***

 

 

Visjonsløst og fordomsfullt forslag om rett til BPA

Offshore Dykker Unionen - ODUs og Stigmavaktas felles høringsuttalelse

 

 • De siste overlevende: - ikke trygt å være avhengig av mye hjelp i Narvik

Brødrene Øyvind og Bjørn Hansen forteller om hendelser i et konfiskert liv.

Les mer

 

 • Erna blir dolka av Høgre-bastion

Høgre-leiar Erna Solverg er ein bauta i spørsmålet om likestilling av funksjonshindra gjennom fridomsverktyet BPA. Høgre-ordførarane i Vestregionen vil isolere dei til heimen.

Les meir

 

 • PM Brevet til Jens

Pressemelding om Mari Storsteins film brevet til Jens.

Les mer

 

 • Uloba - 20 års kamp for Frihet

ULOBA er mest kjent for å ha utviklet frigjøringsverktøyet BPA - borgerstyrt personlig assistanse. Men organisasjonen er også en drivende kraft for rettighetsarbeid i resten av Europa.

Les mer

 

 • Hodene tas ikke i bruk

Tarje Bjørgum tar opp temaet innvandring og inkludering, relatert til gode hoder som ikke tas i bruk. Stigmavakta sier det samme om funksjonshindra som i disse dager mister studieplasser, fordi de mangler assistanse.

Les mer og diskuterer!

 

 • Prisen på Frihet og Likestilling

For første gang i menneskehetens historie ligger forholdene nå til rette for at funksjonshindra med assistansebehov kan oppnå Frihet og Likestilling. Det er dette debatten om lovfesta rett til BPA handler om.

Les mer

 

 • Tjenestekonsesjon for BPA - mulighet og felle

Prekvalifisering av tilretteleggere er et gode. Uten overordnede kvalitetskrav og bevissthet om målet, kan konsesjonsgrunnlaget likevel sementere forskjellsbehandling.

Les mer

 

 •  Vestregionen; ordførarane tykkjest feilinformert

Funksjonshindra er overkøyrt i prosessen kring tenestekonsesjon for BPA. Ordførarane sine svar opnar likevel for at etablert rett kan vidareførast. Ordførarane sine svar er vedlagt artikkelen.

Les meir

 • BPA i spørretimen 13 april 2011

Opposisjonen ber regjeringa fylgje opp, straks!

Les meir

 •  Salto berga regjeringa

Arbeiderpartiets salto i BPA-saka berga trukleg regjeringa frå eit sviande nederlag i Stortinget. Eit anna spørsmål er om embetsverket har handla illojalt.

Les meir

 • Anna Lena Berglund BPA-appell

På vegne av Mitt Liv-kampanjen overleverte Anna Lena Berglund flere tusen underskrifter til Hels- og omsorgsdepartementet.

Les mer

 • Sosial dumping i Vestregionen

Drammen, Bærum og 12 andre kommuner i Vestregionen mener at kommersielle aktører kan drive BPA 150 kroner per time billigere enn kommunens egen selvkost. Tilbudet vil bety en lønnsreduksjon for assistenter på 50.000 - 150.000 kroner per årsverk. Innholdet i BPA-ordningene blir også innstrammet, til skade for funksjonshindras frie livsutfoldelse.

Les mer

 • Regjeringen vil forsterke sorteringen

- Sorteringssamfunnet er her allerede, skriver Tove Skyttermyr. Regjeringen foreslår forverring, tross løfter om inkludering og og kamp mot fattigdom. Sv, SP og AP vil ikke svare på om de vil bruke partipisk mot funksjonshindra.

Les mer

 •  Bunden til sentrum

Stendig nye argument blir gjevne for å isolere funksjonshindra i det norske samfunnet. Siste er avslag på trygdebil fordi fyren bur i Harstad sentrum. I sum utviklar det offentlege Noreg undertrykkjing av ein minoritet.

Les meir
 • Debatt: Handikapforbundet boikotter Norwegian

Norwegian avviser rullestolbrukere som reiser alene. De vil at den funksjonshindra i tillegg skal betale for selskapets egen diskriminering.

Les mer

 • Fra Bastøy til dagens politiske tenkning

Datidens kamp mot det ulike skiller seg lite fra dagens politiske og byråkratiske tenkning

Les mer     Debatt her

 • Kommunenes sentralforbunds syn på BPA

KS gikk mot rettighetsfesting av BPA i 2007. Hva mener de i dag?

Les mer

 • Stortinsgrepresentant Vigdis Giltun: BPA-ordningen står i fare

Fremskrittspartiet vil gjøre BPA til en lovfesta rett, finansiert gjennom folketrygden

Les mer

 • Fornedrelse og undertrykking; svar til stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (AP)

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen skyter seg selv i foten når hun på Arbeiderpartiets vegne beskylder andre for å tåkelegge velferdspolitikken.

Les mer

 
 • Frihetsmanifest for funksjonshindra

Nytenkning vil frigjøre funksjonshindra. Nytenkning åpner også nye muligheter for integrering.

Les mer

 • Språk til besvær

Positivt språk skaper positive holdninger og binder folk sammen. Negativt språk skaper fordommer, og støter folk fra  hverandre. En ny tid, vil kreve nye ord og uttrykk.

Les mer

 • BPA - fordomsfull arbeidsminister

  Etter at Helse og omsorgsministeren skrotet rett til borgerstyrt personlig assistanse - BPA - i forrige uke, viser arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sterke fordommer mot funksjonshindra.
Les mer

 • Frihet skal rasjoneres

Mens stortingsrepresentant Bernt Høie er opptatt av at folk skal være sjef i sitt eget liv, vil statsminister Jens Stoltenberg at slik frihet skal rasjoneres.

Les mer

 • Kommentar: BPA handler om menneskeverd og sivilisasjon

Måten vi behandler minoriteter på, viser grad av sivilisasjon i det norske samfunnet. Utestengelse av funksjonshindra er i prinsipp det samme som å utestenge fargede. Da ville man kalt det rasisme.

Les mer

 •  Kommentar: Framleis Apartheid for funksjonshindra

- Lov i eine handa, spytt i andre, og sjå kva det er mest av, seier nordlendingen. Regjeringa har brote regjeringspartias lovnad om at funksjonshindra skal ha individuell rett til sjølvstyrt/borgarstyrt/brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Samhandlingsreforma kan bli ei ulukke for funksjonshindra.

 Les meir

 • Statens høyringshelvete

BPA- og Særfrådrags-høyringane syner at fleire høyringsinstansar ikkje veit kva dei uttalar seg om.

Les meir

 • Fridom kostar - og kva så?

Politikarane fryktar utgiftene til borgarstyrt personleg assistanse - BPA. I eit vrangbygd samfunn er dett det argumentet utidig.

Les meir

 • Mitt Liv - mitt ansvar

Funksjonshindra gjør opprør mot diskriminering. De krever lovfesta rett til sjølstyrt personlig assistanse BPA

Les mer

 • Solidaritet på vidvanke

Likestillings- og diskrimineringsombodet får kritikk for å prioritere dei som er mest diskriminert.

Les meir

 • Stolthetsparaden - en kamp for frihet!

Funksjonshindra skal synes i samfunnet, utfordres på sine evner og bidra med rett og plikt til samfunnsdeltakelse og nasjonsbygging.

Les mer

 • Funksjonshindras hjelpemidler er truet

Hjelpemiddelutvalget foreslår å fjerne hjelpemidlene fra folketrygden og overføre utgiften til kommunene. Dermed vil mange borgeres rett til samfunnsdeltakelse være avhengig av om kommunen prioriterer hans/hennes livsvilkår høyere enn andre lovpålagte kommunale oppgaver. Erfaringene tilsier at det kan gå galt - veldig galt. Organisasjonene protesterer og avholder en høringskonferanse 10. juni.

Les NHFs omtale av saken

 • Siv Jensen rappa solidariteten

Leiar 2. mai 2010

 •  Apartheid i Norge til tause medier

 I Norge opplever mange funksjonshindra systematisk diskriminering og utestengelse. Mediene ta gjerne enkeltsakene, men går ikke inn i en samfunnsstruktur som gjør slikt mulig.

Les mer

 • Flyktninghjelpen misbruker bistandsmidler

Norske bistandsorganisasjoner vil være best i verden, og er kanskje det. Men Flyktninghjelpen har  eksportert diskriminering av funksjonshindra. De er nå tildelt NRKs innsamlingsaksjon for 2010, uten å ville svare på om de har justert sine feltprosjekter.

Les mer

 • Krav om intim utlevering for å få parkeringslapp

Funksjonhindra i Narvik måtte innhente attester fra miljøer de besøker for å få utstedt blålapp i kommunen. Hvordan klarer kommunale byråkrater, som er ansatt for å tjene oss, å tenke en slik tanke.

Les mer

 • Ree kommune bryter Fridas menneskerettigheter

Ree kommune har plassert 13 år unge Frida Hallberg på institusjon. Dermed bryter de barnekonvensjonens regler om at barn skal bo i familien.

Les mer

 • Regjeringen vil ikke lovfeste rett til BPA

I begynnelsen av februar varslet Helse- og omsorgsdepartementet at den rød-grønne regjeringen likevel ikke vil rettighetsfeste Borgerstyrt Personlig Assistanse, BPA.

Les mer

 • Norge - Amerika, diskriminering og kamp

Amerikas vei mot likestilling mellom storsamfunnet og minorittetene, er tornefull og blodig. Som i Norge vil kampen aldri ende, men forbedringer blir til mens vi går.

Les mer

...