...

Tre oppslag på denne sida:

  • Mitt Liv  - mitt ansvar
  • Mitt Liv-konferansen
  • Pressemelding fra NFU, NHF og ULOBA

 

Mitt Liv - mitt ansvar

Funksjonshindra reiser seg mot formyndersamfunnet. De er lei umyndiggjøring i offentlige systemer som fratar dem sjølstyring, ansvar og råderett over sitt eget liv. De vil ikke være passive mottakere av almisser, men aktive deltakere og bidragsytere i samfunnet. Mitt Liv-kampanjen for rett til borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er funksjonshindras egen protest mot offentlige overstyring og for menneskeverd.

Av Terje Marøy

Foto: Mitt Liv

 

Torbjørn Jagland, funksjonshindra har menneskerettigheter.

 

27. desember var Oslo Plazas konferansesal fylt av henimot 300 mennesker som ville høre argumentene for en lovfesta rett til BPA. Denne skribent innhentet synspunkter fra samtlige partier på Stortinget pluss Rødt (den gang RV) før valget i 2005. Samtlige partier var for en rettighetsfesting av BPA, en rett man fikk i Sverige allerede i 1994. Samtlige partier støttet saken den gang, som de fortsatt sier at de gjør.

Daværende kommunalminister Erna Solberg hadde før valget lagt fram forslag om dette, men Bondevik II-regjeringen ble kastet til fordel for det rød-grønne solidaritetsalternativet. Denne regjeringen har siden trenert saken i fem år. Embetsmenn i helse- og omsorgsdepartementet varslet i januar at det ikke ville bli noen rettighetsfesting. Solberg reagerte sporenstreks med spørsmål til ansvarlig statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, som gjorde kuvending. Hun forsikret om at rettighetsfesting av BPA ville komme opp i forbindelse med samhandlingsreformen. Et nytt høringsutkast skulle legges fram 1. oktober, men ble trukket tilbake, trolig som følge av Mitt Liv-kampanjen.

Kampanjen drives av BPA- og menneskerettighetsorganisasjonen ULOBA, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges handikapforbund.

 

Høringshelvete
Det første lovutkastet ble lagt ut på høring i 2006. 70 prosent av høringsuttalelsene var positive. Noen var markert negative. 12-kommune-samarbeidet i Vestfold har vært den sterkeste motstanderen av at funksjonshindra skal styre sitt liv. For å underbygge sine argumenter benyttet 12K tallmanipulering. De prøvde å tallfeste noen utgifter, mens de hoppet bukk over innsparinger, inntekter, menneskeverd, menneskerettigheter, økt livskvalitet og demokrati.

Slike forhold ble ikke vektet mot et snevert og kortsiktig utgiftsperspektiv. Kommunenes Sentralforbund fulgte opp med forslag om sjølstyring begrenset til 20 timer per uke, som for mange ikke gir rom for samfunnsdeltakelse og sosialt liv. Heller ikke de evnet å se potensiale utover kortsiktige utgifter, der funksjonshindra sjøl ser utgiftene som investering, både til inntekts ervervelse for seg selv og samfunnet, til å skape et samfunn uten diskriminering, eller apartheid som stigmavakta.no kaller det.

Av høringssvarene er det forstemmende å se hvor mange innsendere som uttalte seg uten å ha satt seg inn i formålet med BPA, og hvordan BPA skulle gjennomføres. B'en (borgerstyringen) blir forsøkt utvannet til en diffus O (overstyring). Også blant de mange positive svarene var det flere som uttalte seg på sviktende premisser.

Knapt noen kommuner tok seg bryet med å snakke med funksjonshindra sjøl før de uttalte seg. Dermed forsterkes en følelse av at makta best vet hvordan den maktesløse skal te seg.

Dette avdekker et demokratisk problem. Det er et stort ansvar å skulle påvirke en demokratisk prosess med uttalelser som sakner virkelighetsforankring. Nå skal et nytt forslag ut på ny høring, med et politikerløfte om at lovfestingen skal være på plass innen første januar 2012.

 

Foreløpig ...
... står BPA-saken som et monument over hvor lite et velvillig og enstemmig politikerkorps får utrettet når deres verdisyn skal brynes mot departementale og kommunale byråkraters inngrodde fordommer.

ULOBA følger rettighetsfesting på en egen samleside.

Se også Frihetsmanifest.

Vi uten assistansebehov har våre grunnleggende menneskerettigheter forankret i overnasjonale organer, regjering og storting. Funksjonshindras rettigheter er lagt i hendende på tilfeldige kommunale saksbehandlere, og salderes i årlige kommunebudsjetter.

 

***

 Mitt Liv-konferansen ...

... var avspark på en kampanje som skal opplyse det norske folk og deres beslutningstakere om hvor viktig BPA er for mange funksjonshindras levekår. Kampanjen definerer BPA som et frigjøringsverktøy. Uten dette verktøyet, vil mange funksjonshindra bli isolert i samfunnet, deres eget hjem blir en institusjon der andre bestemmer om du skal få en tur i luftegården.

 

Torbjørn Jagland ...
... er i dag generalsekretær i Europarådet med sete i Strasbourg. Under rådet sorterer også Den europeiske menneskerettsdomstolen EMD. I sitt forsvar for å gi funksjonshindras rett til å leve fritt, trakk han fram sentrale dokumenter som charteret for sosiale rettigheter, som i revisjonen av 1991 inkluderte funksjonshindra. Norge har ratifisert denne avtalen og er bundet av innholdet.

Utover selve konferansen er det svært viktig at Jagland har dette perspektivet. Hans store prosjekt er nå økt demokratisering i Europa. Særlig i øst lever funksjonshindra under kår som ville fått selv 12K til å fremstå som et glansbilde.

- Like rettigheter krever skreddersydde individuelle løsninger, hevder han, og kunne fra sitt eget nabolag trekke fram nettopp BPA som en slik løsning.

 

Fire BPA-ambassadører ...
... vitnet om hva BPA betyr i deres liv. For tre av dem var BPA en forutsetning for både arbeid og sosialt liv. Den fjerde var nektet BPA, og redegjorde for sine begrensede muligheter til ungdommelig livsutfoldelse, Hun hadde klare oppfatninger om hva BPA skulle benyttes til, først og fremst utdanning og arbeid, dernest aktiv bruk av samfunnet som vi uten praktisk assistansebehov tar som en selvfølge.

 

ECON-rapporten
Analyseselskapet ECON har undersøkt den samfunnsmessige betydningen av BPA. De har kommet fram til et langt mer nyansert bilde enn skeptiske høringsinstanser. Blant mange mye annet har de funnet ut at en fjerdedel av de som har fått BPA har benyttet assistansen til å skaffe seg arbeid. BPA gjør det også mulig for nærstående familie å skaffe seg arbeid utenfor hjemmet.

I gjennomsnitt gir dette en plussverdi for BPA-ordninger på cirka 400.000 kroner, som må skal balansere motkreftenes konstruerte utgifter.

Foreldres økte muligheter for å skaffe seg jobb, er også et økonomisk argument for at mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser også bør omfattes av BPA. (Dette temaet vil bli belyst i en egen artikkel senere).

(Stigmavakta har tidligere tatt for seg hvordan funksjonshindra utestenges fra arbeidslivet. Over 90.000 arbeidsføre funksjonshindra telles ikke med i arbeidsledighetsstatistikken. Hver av dem sparer samfunnet for trygd og tilfører skatt når de kommer ut i arbeidet. Ingen arbeider er en null-sum-person, slik at rringvirkningene for samfunnet blir enda større).

 

Ann Kristin Krokan ...
... er redaktør av magasinet Selvsagt og arbeider dessuten i ULOBAs informasjonsavdeling. Hun presenterte en undersøkelse i norske kommuner og bydeler. Svarprosenten var imponerende 64 prosent.

Et overveldende flertall av dem som hadde BPA-ordning i sine kommuner og bydeler var positive til BPA. Nedsiden av bildet var at praktisering av både organisering og innhold varierte svært mye. Likeså tildelingsgrunnlagene. Derfor mener ULOBA at BPA må underlegges en sentral definisjon og sentrale kriterier for tildeling. Ellers vil ordningen gi ulike muligheter alt etter hvilket postnummer den enkelte har.

 

Likestillings- og diskriminieringsombudet ...
... Sunniva Ørstavik avslørte seg som fan av Independent Living-bevegelsen, som nettopp setter BPA i et menneskerettighetsperspektiv. Hver dag møter hun det norske samfunns diskriminering av funksjonshindra i det offentlige rom. Hun mener at BPA er et viktig skritt på veien mot et samfunn med like rettigheter for alle borgere.

(Om Independent living, se her. ULOBA er medlem og sentral i bevegelsens europeiske arbeid gjennom ENIL, som arbeider for reformer i EU- og EØS-systemet).

 

Panelet ...
... besto av representanter fra alle partier på Stortinget, samt de tre organisasjonen som driver kampanjen. Politikerne var rørende enige om målet, men uten evne til å sette enigheten ut i livet. Regjeringspartiene vil ha BPA som en del av samhandlingsreformen, mens særlig Erna Solberg pekte på at BPA er tilstrekkelig utredet til å kunne etableres nå.

 

 

 

Der er hun på linje med organisasjonene bak kampanjen. ULOBAs daglige leder Vibeke Marøy Melstrøm var med på å utvikle ordningen fra første stund. Hun viser til at alle forhold rundt BPA er gjennomprøvd, erfaringene ligger åpent tilgjengelig, funksjonshindra og kommuner med erfaring er positive. - Det er vårt håp og forventning at Regjeringen ser denne muligheten til å inkludere funksjonshemmede i samfunns- og arbeidsliv og gi oss retten til å styre vår egen hverdag. Vi kan ikke fortsette å stenge funksjonshemmede ute fra arbeidslivet ved å gi oss trygd og nekte oss personlig assistanse, hevder hun.

 

Kontaktpersoner for kampanjen
Arne Lein, NHF arne.lein@nhf.no +47 90 79 65 98
Jens Petter Gitlesen, NFU jpg@nfunorge.org +47 41 10 13 42
Vibeke Marøy Mellstrøm, ULOBA vibeke.maroy.melstrom@uloba.no +47 97 16 54 07


***

 

PRESSEMELDING

PRM: NHF / NFU / ULOBA / - Gi oss rett til personlig assistanse!

Mitt Liv-kampanjen for funksjonshemmedes rett til personlig assistanse i gang i dag: (Oslo, 27.september 2010). Ordningen med personlig assistanse gir funksjonshemmede styringen over sin egen hverdag, økt livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Alliansen bak Mitt Liv-kampanjen mener tiden er inne for å gjøre ordningen til en rettighet. Regjeringen behandler saken i disse dager.


All erfaring, all forskning og alle funksjonshemmede sier det samme: Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en suksess. BPA innebærer at funksjonshemmede selv velger ut, lærer opp og leder sine egne personlige assistenter - i stedet for kommunen. Med personlig assistanse går funksjonshemmede fra passive mottakere til likestilte, ytende samfunnsdeltakere i utdanning og arbeid, i samfunnsliv og fritid.


I 2007 mottok Helse- og omsorgsdepartementet over 70 % positive svar på et høringsforslag om rettighetsfesting av personlig assistanse, men siden den gang har saken ligget på is. Nå har helseministeren sagt at saken behandles i sammenheng med ny felles lov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og om noen uker sendes nytt forslag ut på høring. Forventningene til Regjeringen er derfor store:


- Vi oppfatter at Regjeringen ønsker å ta likestilling og inkludering av funksjonshemmede på alvor. Regjeringen må nå følge opp sine løfter og vise handlekraft i denne saken. Tiden er inne for å gjøre personlig assistanse til en rettighet, slik at alle som har behov kan få BPA, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.


En fersk rapport viser dessuten at det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan ordningen fungerer:

• I 45 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv velge BPA-arbeidsgivermodell
• I 27 % av kommunene kan ikke de tildelte BPA-timene disponeres fritt gjennom kalenderåret.
• I 30 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv ansette egne assistenter.

Generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, sa på dagens Mitt Liv-konferanse at Norge må gjøre mer for å inkludere og likestille funksjonshemmede. Jagland trakk frem den grunnleggende retten alle har, til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, og presisterte at personlig assistanse er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.
- Det er vårt håp og forventning at Regjeringen ser

denne muligheten til å inkludere funksjonshemmede i samfunns- og arbeidsliv og gi oss retten til å styre sin egen hverdag. Vi kan ikke fortsette å stenge funksjonshemmede ute fra arbeidslivet ved å gi oss trygd og nekte oss personlig assistanse, avslutter daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy Melstrøm.


Mitt Liv-kampanjen ble lansert på en stor konferanse i Oslo i dag. Bak kampanjen står en allianse bestående av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund og andelslaget ULOBA.
For mer informasjon kontakt allianselederne eller besøk kampanjesiden facebook.com/mittliv2010

***

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no