...

Høring om Nordsjøens pionerdykkere i Menneskerettighetsdomstolen - EMD

Endelig får pionerdykkerne lagt fram sin sak for dommerne i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Sted: Strasbourg

Tid: Tirsdag 18. september klokka 0900

Tekst: Terje Marøy

 

 

EMD er organisatorisk underlagt Europarådet og har sete i Strasbourg, Frankrike

Dykkerne hadde forferdelige kår da de første begynte å dykke i 1966. Siden økte omfanget av dykkingen voldsomt. Tidlig ble det klart at hverken utstyr, prosedyrer eller tabbelverk fungerte tilfredsstillende. Staten var vitne til at en dykkere forsvant ut av yrket med store skader etter få år, men de toet sine hendinger og unnlot å stille krav til olje- og dykkerselskapene.  Det medførte at nær 100 prosent av dykkerne fikkskader etter i gjennomsnitt et kvart yrkesliv. Taps- og skaderatene ligger himmelhøyt over det soldater opplever i krig.

 

Nordsjødykkere (Foto: Falch, Knut/NTB scanpix)

 

- Svært pinlig at velstanden i verdens rikeste land er tuftet på menneskerettighetsbrudd, sier Henning O. Haug i Offshore Dykker Unionen (i midten). Fv. adv. Erik Johnsrud, ODU-leder Henning O. Haug, IE-leder LeifSande og IE-advokat Eyvind Mossige. Foto: Falch, Knut/NTB scanpix 

 

Kontaktpersoner

- Både under rettsakene i Borgarting lagmannsrett og Norges høyesterett opplevde vi at media hentet inn kommentarer fra dykkermiljøer og advokater som ikke har vært involvert i våre prosesser, og følgelig heller ikke er orientert om de rettslige temaene. Sist i så måte var NRK Nordlands innslag om sakens status i Strasbourg nylig, forteller Henning Olav Haug. De som på vegne av Offshore Dykkerunionene - ODUs cirka 100 medlemmer kan uttale seg om selve saken er:

Advokat Katrine Hellum Øren (prosessfullmektig for EMD) og Advokat Eyvind Mossige, LOs juridiske kontor

Advokatene Erik Johnsrud og Tom Sørum i Advokatfirmaet Ness Lundin DA

ODUs leder Henning Olav Haug

ODUs styremedlem Leif Morten Rasch

I tillegg kan pilotene uttale seg om sine opplevelser.

 

 

ODU-leder Henning O. Haug tydelig preget av en tøff arbeidsdag i dypet. Han har ledet pionerdykkere gjennom tre rettsinstanser og fortsetter mot EMD i Strasbourg.

 

EMDs omtale av saken ...

... finner du her: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4067269-4759852#{%22itemid%22:[%22003-4067269-4759852%22]}

 

Liten seier

-       - Mindre enn en prosent av norske klager sluses gjennom til høring eller full rettsbehandling i Menneskerettighetsdomstolen. Derfor føler vi en seier ved simpelthen å bli hørt, noe som beviser at vår klage har noe for seg, sier ODUs leder Henning Olav Haug.

Dykkersaken er uttømt ved norske domstoler gjennom ODUs / IndustriEnergis pilotsak. Piloter inn for EMD er Magn H. Muledal – Førde, Bjørn Anders Nesdal – Kristiansand, Knut Arvid Nygård – Tananger, Per Arne Jacobsen – Larvik, svensk statsborger Anders Lindahl - Avaldsnes, islandsk statsborger Sigurdur P. Hafsteinsson – New Jersey.

 

Hovedtemaer

-       - Vi vant i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Vi mente og mener fortsatt at staten skulle lagt et rammeverk som sikret dykkerne, hevder Haug.

Staten er imidlertid trodd på at den ikke kunne vite hvor farlig dykkingen var, og at det uansett var olje- og dykkerselskapene som er ansvarlige.

      - Vi hevder at staten visste nok. Staten visste bl.a. at viktigste sikkerhetsverktøy var dykktabeller. Like fullt trenerte de aktivt innføring av en standardtabell i 25 år. Da den kom i 1991, ble den potensielt dødelige trykkfallsyken nullet over natta. Staten var vitne til at et stort antall unge menn forsvant ut av yrket med store skader allerede etter få års dykking. Nær 100 prosent av dykkerne ble skadet, mange døde, etter gjennomsnittlig en fjerdedel av en normal yrkesperiode. Dette er verre tall enn for soldater i krig.

      - Staten kjente til og aksepterte at ulykker, også med dødelig utgang, ble under- og feilrapportert. Arbeidstilsynet aksepterte også at døde dykkere ble fjernet fra feltene for å hindre etterforskning av omstendighetene. Slik holdt staten seg i bevisst uvitenhet om farlige arbeidsforhold, som er noe helt annet enn å hevde at de ikke visste, slik statens representanter hevdet i retten.

      - Staten var oppdragsgiver-, sponsor- og/eller observatør på forskningsdykking, som viste at ingen av disse dykkene lot seg gjennomføre uten å skade dykkere.

      - Ved flere forsøk ble dykkerne med forsett påført skade og/eller nektet forskriftsmessig førstehjelp ved trykkfallsyke, herunder gassbobler i hjernen. Likevel ble forsøkene fremstilt som vellykkede overfor opinionen og politikerne. Blant annet ble ilandføring av olje og gass over Norskerenna iverksatt uten den dykkeberedskap som Stortinget forutsatte, hevder Haug. Les om den fortiede korrupsjonssaken om dykkerberedskap her.

Staten er også blitt trodd på at de ikke kjente til langtidsvirkninger. - Men allerede i 1969 ble Arbeidstilsynet utførlig informert om omfattende langtidsskader på anleggsdykkere på grunt vann. Det blir da grovt uaktsomt å tro at langtidsvirkninger vil avta når dybdene økes til henimot det tidobbelte, og det sågar uten et fungerende tabellverk, hevder Haug.

 

 Borgarting lagmannsrett i dykkerkammer under dykkersaken. De erkjente at dykkerne ble skadet på grunn av mangler ved dykkevirksomheten, men mente det ikke var statens oppgave å sikre dykkernes arbeidsmiljø

Foto: Terje Marøy

 

 

 

Dispensasjoner

Da det etter hvert kom regler, av nokså skrøpelig karakter, ble det gitt omfattende dispensasjoner. Maksimaltid under trykk var for eksempel 16 dager, som ble økt til 32 med tilhørende plager. På flere områder forverret dispensasjonene dykkernes allerede fra før anstrengte arbeidsmiljø.

 

Dykkersakens problemstillinger:

http://www.stigmavakta.no/hXGXCmMJnIZx.6.idium

 

Mer om dykkersaken:

http://stigmavakta.no/hXGXASwZLI5c.6.idium

http://odu.no

 

Samordning

Nordsjødykker Dag Vilnes har reist egen sak inneholdende bl.a. interessante spørsmål om opplæring, varsling, med mer. Vilnes har også avdekket økonomisk samrøre mellom personer i statens kontrollverk Oljedirektoratet og næringen. EMD har valgt å samordne høringen i hans og ODUs sak.

***

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no