...

VARSEL til Stortinget: Særfradraget er ikke vurdert i forhold til lønnsinntekt

Finansdepartementet foreslår å skrote særfradraget for direkte og indirekte utgifter på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det er uskjønnsomt, og fordomsfullt, å beslutte skjerpet inntektsskatt uten å drøfte konsekvensene for dem som har lønnsinntekt. Derfor har Stigmavakta varslet Stortingets finanskomite.

Brevet gjengis nedenfor

(En artikkel om særfradragets innhold vil bli skrevet om kort tid. At får benytter det, skyldes at dethører til skattesystemets hemmelige tjenester, som Skattedirektoratet har informert dårlig om).

 

*** 

Terje Marøy
Stigmavakta
http://stigmavakta.no
Orgnr 994 115 227
Ellingsrudlia 27, 1400 Ski
Tlf: 917 02 481
Ski, 12 oktober 2011

Finanskomiteen

Kopi:
Helse- og omsorgskomiteen
ULOBA
NHF
FFO
NFU
SIOPS

SÆRFRADRAGET: Konsekvensene for funksjonshindra i ARBEID er ikke utredet

Jeg konsentrerer meg om funksjonshindra i arbeid, fordi ulike interessegrupper har påtalt andre deler av forslaget om å skrote særfradraget.

FATTIG VS LITT FATTIG
Hovedbegrunnelsen for å skrote særfradraget er at det gir størst fordeler for de funksjonshindra og kronisk syke som tilsynelatende har mest. Det argumentet kan brukes om alle skattefradrag, uten at man rokker ved f.eks. rentefradraget av den grunn. Argumentet har lite for seg i sondringen mellom fattige og de som bare har litt mer. De fleste med funksjonsnedsettelser har dårlig råd. Det følger av bl.a. stor arbeidsledighet (cirka 80.000 personer). Men gruppen er ikke ensartet.

Særfradrag for indirekte utgifter øker sterkt når funksjonshindra og kronisk syke tar samfunnet i bruk, f.eks. til arbeid. Dette har ikke finansdepartementet eller særfradragsutvalget vurdert. Konsekvensen blir skatteskjerpe fra moderat til opptil 40-50.000 kroner per år for denne gruppen. Mange av dem har på grunn av utgiftene et feilkonstruert samfunn påfører dem, allerede i dag mindre igjen for å arbeide enn de ville hatt på trygd. Den sosiale delen av arbeidslivet, og tilfredsstillelsen over å bidra i verdiskapningen, er likevel så verdifullt at de vil ut og fram.

Det er uskjønnsomt, og etter min mening fordomsfullt, å innføre skjerpe av inntektsskatt uten å drøfte konsekvensene for den arbeidende del av gruppen. Det virker som om finasdepartementet har trodd at funksjonshindra ikke skal arbeide. Ved at dette sentrale punktet ikke er drøftet, mister også mange av høringssvarene sin verdi. Svarene gis på et ufullstendig grunnlag.

Mer om dette her: http://www.stigmavakta.no/hXGXCm2ZfM35.6.idium
(En artikkel om de indirekte utgiftene som særfradraget dekker, vil bli lagt ut med det første).

ARGUMENTASJONEN HOLDER IKKE
Fra artikkelen sakses avsnittet Manipulerende argumentasjon:

(Sitat)
Finansdepartementet argumenterer selektivt, manipulerende og med lavt presisjonsnivå. Fra utvalgsarbeidet refereres:

* Særfradraget gir størst fordel til de mest velstående funksjonshindra og kronisk syke.

Det er tilfelle med alle skattefradrag. En fattig enslig mor på Stovner har mindre skattefordel av boliglånet enn rederen i Holmenkollen og middelklassevelgeren på Nordstrand, uten at Finansdepartementet vil røre dette.

* Mange med særfradrag har formue over 500.000 kroner

Mange med særfradrag har vært i alvorlige ulykker og fått en erstatning for dette. Skattefradrag er for den øvrige befolkning knyttet til inntekt, ikke formue. Det nye prinsippet er prinsippløst. Uansett formue eller ikke, en skatteskjerpe på 10-50.000 kroner for nokså vanlige lønninger vil merkes hardt.

* Særfradragsordningen er komplisert for skatteyter, de ressusrsterke har større muligheter til å benytte seg av ordningen.

Komplikasjonen skyldes dårlig og tildels utilgjengelig informasjon om ordningen. Den har vært blant skattesystemets hemmelige tjenester. For dem som har satt seg inn i ordningen er den ikke mer problematisk enn andre fradragsposter. Skattedirektoratets manglende kommunikasjonsevne er ikke noe argument for skatteskjerpe, men for intern rutineskjerpe. Når ble det forresten et prinsipp at skarpe mennesker skal straffes økonomisk fordi de forstår skattesystemet? Hva da med skattejurister og økonomer på andre felter?

* Skattefunksjonærer forstår ikke diagnoser.

Det trenger de ikke. Diagnoser fastsettes av behandlende leger og godkjennes av NAV. Funksjonærene skal kun vurdere enkle fradragsposter. En kronikers fradrag er enkel i forhold til et multinasjonalt konsern. Skal oljeindustrien og seismiske selskaper nektes fradrag for reelle utgifter, fordi ligningsfunksjonærene ikke forstår geologi?

* Skatteskjerpen skal kompenseres

Her overskrides trolig grensen mellom usannhet og løgn. Robin Hood tok fra rike for å gi til fattige. Regjeringen tar fra alle funksjonshindra og kronikere, de fleste med dårlig råd, for å gi til andre med dårlig råd. De med størst utgifter blir rammet hardest.
(Sitat slutt)

***
Skatteskjerpen rammer også familier med funksjonshindra medlemmer. I sum trekker forslaget motsatt av fattigdomsbekjempelse. Det trekker også motsatt av arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

BØR AVVISES
Finansdepartementet ble gjort oppmerksom på mangelen ved utvalgsarbeidet for over ett år siden. Ved oversendelse til Stortinget er mangelen ikke drøftet. Det tilsier at Stortinget har fått et ufullstendig beslutningsagrunnlag og bør avvise forslaget. forslaget i retur uten å behandle det

Med vennlig hilsen

Terje Marøy
Daglig leder Stigmavakta
Redaktør http://stigmavakta.no

Om stigmavakta:
Et ikkekommersielt ideelt enkeltmannforetak
Stigmavakta tar ikke betalt for sitt arbeid, drives for egne midler
Rådgivning til enkeltpersoner og interessegrupper med begrenset økonomi
Lobbyvirksomhet

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no